Blog Image

Mårpekanska

Mårpekanska

Här kommer de bare a skrivas pau Mårpekanska. Vellen i meg naenting sa skickan mail te: obeprom@glommen.eu

Hylebaur kap.3

Bare pau Mårpekanska Posted on Mon, March 04, 2019 19:12:20

Håvan i att ja fær bra länge sen skraiv lide om ainn hylebaur?? De sau ud sau här:


Nu e schiden bætte, de vell si både hylebauern a den rastie plauden!!

Sönn bare att ingen nöttar vare seg framhus älla udhus udan det staur raint fær fäfod. Vesserligen sa nöttas joern sa allt staur inte a færfaller.

Hannet sa navli!

.obeproMPrada pau rätt vis

Bare pau Mårpekanska Posted on Wed, February 06, 2019 18:58:50

Vessa vella paustau att mårpekanska skålle va næslass avart au svenskan men dau vell ja nauck paustau att de e precis tvärtom. Dialekter lär vesst va äldre än de som i kallan fær rikssvenska. Skålle kånna færstau om vessa inte vella lä vegau detta men de kan ja la leva mä. Færsmädlit kan la veda men ställ nu inte te næt levande bare fær de.

De finns ju fælk som allti vella kraungla a færsöga navlas. I gaur naur ja va i den nye boen ve Lantmanna inne i Falkenbjär sa happa de seg pau de viset att de inte gick an a betala. Ainn kånne nästan fau fær seg att de hade gått raint i seg men sau illa vaet inte. Fær i tien sa hade ainn kånnat si te knallen att “Hänget pau spigen” men de staur ju inte te a fau de gjort nu fær tien. Naur vi stann där sa kommer de aitt fruntimmer som fick fær seg att hun inte skålle betala nu naur kasserna våre satta ur spel, a lide ainveden vana mä. “Släpp ut mig. Coop får skänka mig detta” sir käringen. Vi våren aitt pär kära som sa tena att hun skålle stävja seg a te sist sa gjordena de. Vessa ha utur naur dai tänka!!

Hannet sa navli!

OPP.Kultur

Bare pau Mårpekanska Posted on Sat, February 02, 2019 00:01:56


Hådden est du naur Du e ainn “kulturperson”? Vessa vella paustau att ja en ainn kulturell a social katastrof!! Kan åndra va dai maina mä de? Va e kultur færnæt?

E Dagobert

91:an

ella Flinta kultur?

Älla dässe bägge schanana

Kultur kan ju va gåbben Tage Erlander naur ha dro Värmlandsvitsa i Hylands Hjörne

A håddet e de naur de ska va riktit fint??Inte vaij ja men naur han Robert e den däringe Tony de kan la va fint nauck.

I Mårp sa hann vi la inte hett nænn redi kulturprofil men vi fann la bli ve a laida ätter ainn sædden. Vessa nam har ja la inne i huet men vell nauck behælla dom fær meg schäl. Gamle prästen Wikren kanse men han va nauck allri ude a såv a satte pau fruntimmer lide här a där. Ja faur la höra au meg om ja hetter nænn.

Hannet sa navli!

.obeproMMårpeakademien

Bare pau Mårpekanska Posted on Tue, January 22, 2019 14:17:23

Mårpeakademien.

I næt aur nu sa har de pradats möet om den däringa akademien som dai ha æppe i Stauckhælm. Möet mä usämja pau flaire hæll a fælk som inte vella va där mair men sen vella va där bare fær att nænn aen har sluttat . Dai prada om a fau nåmmer pau sina stola. Märkelit. Ainn som nauck har fatt flaire nåmmer e la den kärn som inte ska va där udan bare har ainn käring som nauck fatt næt nåmmer pau nænn stol. Den kärn har la dessudom såddet seg te nænna nåmmer lide varstäss udan a ha læv teet. Hansa käring, som dau har rätt te a fau a ha nåmmer pau sin stol, läcker vesst. Läcker hun pau stolen där hun har sett nåmmer älla va läckerna nænstäss?

Veden i att de finns ainn akademi i Mårp?? Jojomänsan de gær de. Vi träffans var aen månda antingen de behövs älla inte. Vi hann minsann inte fatt nænna nåmmer pau vaura stola a e la inte sa noga mät fær den daijlen. Skålle helst vella ha nåmmer fira om den ska va nænn nötta mä a ha nåmmer.

Finns la kanse nænn schane som åndrar æver vaffær ja vell ha nåmmer fira. Inte næt märkelit mä de udan dau kan ainn fira jyl a messommer precis naur ainn vell a te a mä flaire gaunger om auert. Ja ger meg den pau att vi kommen te a fau gamla illavårna stola som knapp gaur a sedda pau.

Skålle de bli næt liknane som gamla kårkebänka sa kan ain ju inte sedda a slåmra te raint som ainn vell a behöver. Sedda rätt æpp a sæva e svaurt. Resken fær a detta au a gau i gållet e bra stor. Kan åndra om ainn kan fau hjälp med a betala ränter a amorteringer om ainn gær seg usams mä dai andre? Nä vi gæren nauck rätt fær våss, var a ainn pau sett vis a vi en nögda mä de. Vi klaran våss pau de vi hann a færsögen inte lura våss de sænt som inte e vaurt.

Hannet sa navlit.

OPP.Kågat byx

Bare pau Mårpekanska Posted on Mon, January 21, 2019 17:41:45

I veden la va byx e fær næt? Nykockt byx e mä de bästa ainn kan fau te midda!! I hinna dana sa for ja iveij te stan ainsta ärendet fær a fau fatt i byx. Stor a gran vaan.

Väl hemma sa börja de a rinna te i månkregerna bare au taunken pau a äda færsk, nykokt byx mä lide go saus a sa mjöleta peteter a græna ärter.

Detta slær jylamaden, bare sa i vedenet. Inte bare de att ainn faur ädan nykockt, värm a fin a att de kan bli nænn liden bid æver som ainn sen kan lägga pau ainn smærgaus e vär bra möet. Hann i allri äet kockt byx tiliare sa passan pau nu naur de finns a köva.

Hannet sa navlit!

OPP.Lär i jäxlerna

Bare pau Mårpekanska Posted on Sun, January 13, 2019 10:28:32

Nu e ja bra færveden pau hår hun den röhaureta ska ska bära seg aud fær a fau i seg ainn sko!!

De brukar ju heda att sænna däringa politiker bruga gæra ainn pudel sa fragan e ju bare naur de hänner. Naur hun va ny som “lekledare” fær centern sa gjorde hun sau maunga sænna pudlar sa hun ainn ti hade ainn hall kennel. Skålle nauck vella paustau att hun har vanen inne a vaid hår de gaur te.

Hannet sa navlit.

.obeproMSannhålebaljan

Bare pau Mårpekanska Posted on Thu, January 10, 2019 19:01:13

Tiliare i da sa fick ja fær meg att ja skålle aga in te Falkenbjär a semma lide granna. Naur ja kåmmer fram te Sannhålebaljans parkering sa e där raint drävane fullt au bila sa ja faur ställa meg lide pau sneskan i de noröstre jörnet.

De ja fick fær meg va ju att de skålle va raint drävane fullt där inne i baljan men sau va de inte. Ånner den temmen som ja flåd omkring i baljan sa våren vi bare tvau sa vannet sau allri schiet ud. Kan åndra va allt fælket va nænnstäss?

Hannet sa navlit!

.obeproMDet kan smaunavlas.

Bare pau Mårpekanska Posted on Tue, January 08, 2019 15:44:15

Gætt att jylen e æver a att jylamaden e tråd. Te vaurt sa blai där min schäl inga graua möggelränner pau skinkan. Dæppebröt tråd nästan innan det varte a liadant blaiet mä syvana. Vi mätten lana våss fram i aitt pär da, men va gær la de.

Glåttaglåttana våre pau jämt a gætt humör både fære a ätter att tånnten gjort sett. Nu kom han visserlien inte te våss men de aurna seg ändau.

Hannet sa navlit!..

.obeproMRaint aina.

Bare pau Mårpekanska Posted on Tue, December 25, 2018 12:36:39

Här e nauck maunga som e raint aina nu i jyl. Vi enn aucksa maunga som hann tuern a ha käring, glåtta a glåttaglåtta som vella va lame våss gamle gåbba a käringer a de ska ainn va gla æver men inte ta fær gevet.

Fær vann dail sa hann vi äet a drocket gætt i aitt pär da a som de sair ud nu fær stånnen sa skånn vi nauck bli ve mä de nænna da te.

Hannet sa gætt.

.obeproMNu te jyl.

Bare pau Mårpekanska Posted on Sat, December 22, 2018 21:38:54

Tacka vaija värt här i Mårp. Bare detta mä a aga te udlannet bär meg emod. Här hemma sa hetter ainn te boen, petetelannet a te hal-litern a de räcker fær meg. Hår skålle de sai ud a komma mä blauklärna pau i udlannet? Nä ja hæller meg hemma.

Pau tal om blauklär sa har vessa fær seg att dai skå tvättas nu te jyl men de vänner ja meg emod. Den låtten som blir i utvättade klär hæller uhyran a rötterna bætte. Locktart raint a gætt sa kommer fylet kryvanes in i husen a bider hål lite varstäss a äder æpp jylamaden. Tänken ier att de finns fælk som ägna mössafällerna mä go ost – de skålle allri hänna här hemma te vaurt.

Pau tal om rötter sa gaur det gætt an a äda naur dai e blenna stora nauck. Naur dai väl har fått kåga i aitt pär da sa smaga dai bätter än ainn gammel hæna som gatt lide fær länge pau dyngestan.

Pau tal om jyl sa vell ja la önska ier ainn gränslöst go jyl a færhæppning om att brännvinet e färit a inte bare smagar finkel. Schhäl sa har jag kokt om lide rösprit a sen blannat æppet mä lide ainegraina a sannhavre. Gætt blaiet.

Hannet sa gætt!!

.obeproM« PreviousNext »