Blog Image

Mårpekanska

Mårpekanska

Här kommer de bare a skrivas pau Mårpekanska. Vellen i meg naenting sa skickan mail te: obeprom@glommen.eu

Mårpekanska – de Du!

Bare pau Mårpekanska Posted on Tue, November 12, 2019 23:14:14

Raint fær maunga här i lannet veda inte va Mårpekanska e fær næt. Märkelit mä ja dau si. Borausare e la de udbyss fælkasla som kanse ha jämrat seg mest gönom auern æver a inte ha begrevet næt au va vi pradan om, fær dai våre la mä dai badgästerna som komme farst.

2018 va aitt aur naur de vessa kalla fær ”finkultur” hællde pau a stryga mä där æppe i Stauckhælm. Där gnavvra rötterna sænner den Svenska Akademien innifrau sa haile schiden bare braga ihåv.

I Mårp fingen vi igaung vauran akademi tillia pau hösten 2018 a sau bra de blai. Udan a skräppa sa sedder där bare bra fælk pau var a ainn au stolana. Där kommer fælk bl.a. frau Askelt, Huelt, Hænre, Sannkärr, Kesebo, Digesgar, Mårpe by, Laungaus, Glommen a Galtaus. Sodare, Bänare, Espelånna, Grydaus, Lynga a nænna te ha inte nominerat næt fælk a dau faur de bli sau. Nu tart la nænna aur innan vi fann ihåv sau pass mä penga pau bågen sa att vi kånnen daila ud nænting fær de e ju möet aent som ska aurnas nu te a börja mä. Vaura læner e gänslöst laua sa vi fann hælla våss mä mad schäl sa gætt de bare gaur. Kallskåert eet fær de mesta a vi fann ädat raint torre. De e sau navelens torrt i mån sa naur ainn pradar sa ryger de frau mån nästan som frau aitt augnarör.

Pau tal om a ryga sa kan de oert ha mair än ainn betydelse. Naur du bläser rätt nair i mjölabingen sa ryger de men naur käan te velcepen gaur au sa sir ainn att den ryger au.

Lia schanet e de mä oert ”si”. ”Si nænting” kan ainn si te nænn som e tösst a ainn illa kågad köttabid kan va bra si. Vessa kånna va sirævade.

Pau tal om si sa skålle ja vella si att vi om næt aur älla tvau nauck kommen te a daila ud nænn pris te ainn Mårpebo som betytt möet fær vaur dialekt a fina kultur. Sen om det bare blir ainn pæse älla ainn hail dose de ger seg.

I Stauckhælmsakademien sa taltes de titt om att de va sau noga mä a fau aitt nåmmer pau sin stol. Åndrar bare va de va fær slass nåmmer i a mä att han den däringe kulturkatastrofen kom mä i pradet. Den kärn va la dässudom importerad i frau Napoleonlannet i sönner. Han va vesst rätt sa kompetent pau a færsai seg mä penga a fröntemmer udan att han fær den skull fick næt daulit samvete.

Vi lannten in ainn kulturgåbbe ainn kväl men han hade inga sænna later fær seg sa han fick inte va mä mair än den kvälen. Nænn navla aurning faur de la va sa nu fann vi la færsöga fau nænna nåmmer pau vaura stola udan nænn kulturkatastrof.

Vi hann i akademien pradat om a udråva våss ( de vell si Mårp ) te aitt lann a sa sätta æpp tull mod svenskana, men inte nænting e bestämt. Pau de viset sa skålle mårpekanska bli vaurt morsansprad a inte länger bare kallas fær dialekt. Pau de viset sa skålle kanse han den däringe vettigpettern Fredrik Lindström behöva söga visum fær a fau kåmma in te Mårp. Bare de skålle va skeij. De bästa våre om han bare velle hælla seg pau rätt spær ihåv mä Luuket.

Hun som staur fær hembygdshanteringen i Mårp velle ha meg te a skriva lide i denna häringa bågen men hun sa allri hår länge som jag skålle hælla pau. Hemma i mett hem te Olaspetters hadden vi aitt pradesätt som va att ”de tråd innan de varte” a de e kanse sau hun skålle vella haet nu mä mett skrivane men aitt liet rem raint te sist kan la inte gæra vare seg te älla ifrau.

Hæneschiden e lide gul a lide vid 
Nagga i kanten e a ta ainn liden bid 
Roeluller skå la glåttana ha 
Smau a tätta jöga varevelige da 

Pemsa pinne gjorde ainn titt faer

Vaisste  kanse inte hår ainn gær
Mjælka fær hann e bættlaugt 
Kaffet faur la inte va fær klaugt 
Schinta fesken gæra inte maunga 
Smausnaula e kanse dai som e haunga 
Longebælla gær ainn ätter slaukt 
Pevarekager har ainn fære jylen baugt 
Mæga kan la va aitt pär uliga sla 
I pigekammern skå inte kärana va 
Uhylt e utrevet skånn i veda 
A sirævada kan de min schäl heda 
Naur skråmman där bag ainn sair 
Fær sa prada dai om launghalm a lair 
Hänget pau spigen sa ainn i boen 
Trä, båska a mæs hetterte i skoen 
Faur e inte bare sænt som e ullet 
A aitt haurala kan va gränslöst krullet 
Bagbå kan la hänna att Du faur 
Vessa vella pau natten blanna laur 
Pællen fann vi tro ligger la pau taget 
Digna ska gæras ainn stånn fære baget 
Sieskåd, villhavre, kveg, skalleho a lådd 
Fær a kånna skjuda sa faur de te lide krådd 
Dettahäringa hänger inte ihåv skånn i veda 
Den som e gränslöst skrinn kallas fær speda 
Kantävjer ha dai nauck inte i Risen 
Bätter a bli husvill än a bränna inne sa fisen 
Gullkræger kan det finnas i sän pau ainn ager 
Gaurboa hann vi både i Mårp a i Tvager 
Pattaglåtta kånna vesst inte prada 
Dai skriga a sua, e nauck lide lada 
Maunga smaugrisa kallas fær kæll 
Skrevarte au fær fort faurte hæll 
Skråbba kan ainn gæra a va stickt 
Ont i lemmerna kan ju va lide gickt 
Tråd a slutt e la nästan samme sla 
A det fauert la fær dänne gaungen va 

Gnavvra                      Gnaga

Rötterna                      Råttorna

Udbyss                         Utombys

Skräppa                      Skryta

Nænna                        Några

Eet                               Är det

Ädat                            Äta det

Mån                             Munnen

Sirævad                      Hängig byxbak så att (stora) delar av skinkorna syns

Schanet                       Tokigt

Kärn                            Mannen

Lannten                       Lånade

Tart la                         Tar det väl

Käan                            Kedjan

Pæse                           Påse

Våss                            Oss

Morsanprad             Modersmål

Bågen                          Boken

Pradesätt                    Talesätt

Tråd                            Tröt, tog slut

Varte                           Varade, pågick

Hæneschiden               Hönsbajsen

Roeluller                      Leksaker

Glåttana                      Barnen

Pemsepinne               En lek där lekmaterialet var två pinnar, av vilka den ene var  en aln och den andre en fot lång. Leken bestod av tre grenar, som alla gick ut på, att ur en liten skåra i marken  skicka bort den lilla pinnen med den stora pinnens hjälp så långt, att motståndaren skulle få besvär att antingen bränna den stora pinnen, som efter slaget lagts över skåran, eller också i andra momentet gällde det förpassa den  tillbakakastade pinnen så långt som möjligt från skåran.  Den följande poängräkningen gällde avståndet till skåran och mättes i andra momentet med den långa pinnen och i det tredje med den korta pinnens längd.

Bættlaugt                    Bortlagt, nått man slutat med

Klaugt                         Svagt, blaskigt

Longebælla              Köttbullar/pannbiffar där man blandat in malda lungor

Mæga                          Mås/måsfågel

Mæga                          Mocka ut skit

Hänget pau spigen      Det var ett annat ord för att “Handla på kredit”. Skriv upp  det så betalar jag nån gång senare/om ett tag/ i bästa fall

Mæs                            Mossa

Hetterte                       Hittar Du

Haurala                       Frisyr

Bagbå                          Bakbud, återbud

Blanna laur                 “Blanda lår” . Här får er fantasi spela fritt.

Digna                          Sätta I deg

Kantävjer                    Döda maneter som ligger och guppar vid strandkanten

Gullkræger                  Kan vara både nyckelpigor och rapphöns

Pattaglåtta                 Bröstbarn, barn som diar

Skaverte au                 Kutar Du iväg

Hannet nu sa bra de bare gaur

Olaspetterspagen.Mårpeackademien

Bare pau Mårpekanska Posted on Tue, October 01, 2019 13:33:37

Iaftes sa va de farsta höstamödet mä Mårpeackademien a de va precis som vanlit, de vell si, gränslöst skeij pau alle sätt a vis. Alle våre pau gætt humör a vi hann min schäl roligare än va de e a gau pau Tvagerrevyen. Håvan i Smessgarn, Apelhultarn a alle dai andre? Nu veda kanse inte alle va Tvagerrevyen e fær næt älla va de va kanse ainn ska si.

I gaur sa kom ainn au dai som våre pau plass mä aitt or som kan va aitt hette-pau-or men som skålle kånna va pau riktit!?!? Glonn pau dägans uen farst innan ja sir mair.

Vesst e hunn lide vinnygd!?! De or som hæppa ud efrau mån pau ainn au våss va “pettygd” a hår faen det kan betyda vinnygd (som han paustaur) gaur laungt æver mett færstann a laungt in pau Päars. Skålle kånna va sau att denne kärns k-madamm e raint tvongen te a laida ätter ainn speciell dail pau den kärns kræpp a att den dailen e sau navelns liden sa hun e tvongen te a kryva sau pass nära sa att uenen raint gau i kors, de vell si, hun blir vinnygd. Älla sa e de lite som pau bilden här näanfær.

Kan åndra om picklad e mårpekanska?? Lad sinn vi ju om ainn människa som inte orkar ta seg fær nænting udan a stöna a jämrade seg a vell helst hælla seg bætte frau all slass arbete. Va nu än de oert betyder sa fann iarn fantasi lösat udan nænna forsla frau meg.

Hannet sa navlit.

.obeproMNavla messommer

Bare pau Mårpekanska Posted on Sun, June 23, 2019 23:56:56

Navla messommer.

Sau navla gætt att messommern e æver. I a fær seg sa våren vi gränslöst snälla mod natuern i aur sa auden vi inte lia möet som va vi brugan. I aur sa kockten vi bare ainn enda peteta te var a ainn a den finge dai inte äda æpp ( ska færklara lide sainare). Vi köften bare ainn liden bårk mä matjessill sa dai som våre pau plass a ställe finge bare ainn liden bid var. Gräslögen hade gett seg fær torken a va dö. Naur vi senn skållen te a äda sa sloen vi æpp snapsa te allehåv a sa spädden vi uden mä ainn teasche mä sillaspa bare fær a fau mä sillasmagen naur vi tågen syven a sa loktan vi pau petetan pau samme gaung. Aitt scheabla sillaspa tar dässudom dö pau finkelsmagen ( prövas sa fann i sai ). Naur väl alle våre fulla nauck sa samlan vi in peterna a laen tebages dai i grydan. Liadant mä sillabidana som vi laen tebages i sillabårken. De enda som hade strygane audgaung pau va brännvinet a sa lide sillaspa.
Peterna stickten vi pau messomerdan a hannsvetten ätter tamlannet au dom dan innan satte go smag pau peteterna a ainn behövde inte salta sa möet. Vessa hade nauck smarjat in seg mä nænslass solælja mä lide kockos i fær de fanns lide au den smagen i dai stickte peteterna. Pau detta viset sa sparten vi pau natuerns resurser a sparten alle peteterna te dan ätter.

Pau tal om sillaspa sa hette ja dätta kulturella mästerverk:

De gömde på paltor och gnedo med pengar
och sparade in på var post.
Han hade ej råd att ha kvar sina drängar,
ej hon att ha pigor i kost.

Och sillspad och fläsksvål, som masken fått fräta,
var kosten — och årsgammal palt.
Men han var så snål, att han ej nändes äta,
och hon var så snål, att hon svalt.

Och hon var för snål att ge grisarna föda
— och grisarna svulto ihjäl.
Och spannmål åt höns var att ödsla och öda
— och hönorna dogo jämväl.

Och han var för snål att ge åkrarna säde,
och gödning var mycket för dyr,
och vallen blev bete, och åkern blev träde,
och ängen blev åter en myr.

Till sist låg det ståtliga hemmanet öde,
och öde stod fähus och stall.
De snåle de voro som döve och döde
och märkte ej gårdens förfall.

De sutto och räknade långt in på natten,
förfrusna och sjuka av svält,
och tänkte på glädjen de hade av skatten,
och huru förträffligt de ställt.

Tänk, hundra riksdaler på bottnen av kistan
och lump för väl mera än det!
Då kom kommissarien med uppbördslistan,
och kistan blev tagen i mät.

De knogade åter och ledo och gnedo
att spara ihop det de mist
och svulto och fröso, och utför de gledo
och kommo på roten till sist.

Va I än gæren sa blinn inte smausnaula fær de straffar seg.

Hannet sa navlit.

.obeproMMårpeakademien ude pau tur

Bare pau Mårpekanska Posted on Sun, June 09, 2019 12:06:05

Den tællte maj sa våren vi i Mårpeakademien ude a augden rånnt i Mårp. Vissa hade te a mä slävat mä sin gåbbe älla käring men vi haddenet trevlit ändau. Ja ska nu visa nænna bilder frau den dan a sa faur de bli som de blir. Nu börjar de.


Vi augden buss fær hästen va dö a agevaugnen va såld pau auktion fær flaire aur sen.


Louise i Huelt hade hællt pau mä a aurna detta häringa a hun va sau trött sa hun sto a sævde längst fram i bussen. Som tur va sa hadde nu nænting a hælla seg i.

Väl naire hoşs rörläggarn i Digesgar sa gicken æpp ainn bid pau rännestrappen a börja läsa lellakatekesen men de blai i laungvarit.
Murare Stigsa aina däga gremmaserar sau illa a vi andre sloen æpp lide a dricka a börja äda de vi hadden slävat mä våss sa dau sluttan a läsa. A sai pau skam – Louise har vaugnat.


Hun frau Spannarp men som bor i Mårp a som staur fær Mårpe hembygdsfærening va la mä a sau te sa att vi inte båren våss illa aud. Tror nästan att de e henna livvaukt som staur näanfær trappen a som sair lide lömsk ud.

Resten au dan va gräslöst trevli sa vi fann la gæera om nästa aur om vi orkan.


Hannet sa navlit

.obeproMBonnen,drängen a raivasnåttran

Bare pau Mårpekanska Posted on Sat, June 08, 2019 21:27:42

Sa va de dau bonnen a drängen som laitte ätter raivaännen i ainn raivasnåttra a te sist sa blir bonnen pau gränslöst daulit hömur a ryder: va i helvete e raivaäen nænstäss??

Dau svarar drängauslingen: Den va gaurboen här igaur a klippte au.

Hannet sa navlit.

obeproMLide au min orlesta

Bare pau Mårpekanska Posted on Sat, June 08, 2019 21:13:26

Sa e de dau daux fær lide or pau mårpekanska. Vessa au ier veden ju inte hår det lauder men i fann la prada tösst.

Ta ekring Ta omkring. Bl.a. i samband med skörd. Gjordes med lie.
Taal Talg
Taaloxe Talgoxe
Taba Tappa
Tæffla Toffla
Tæffla Sparka
Tæffla te Sparka till
Tæffler Tofflor
Tæft Sittbräda ( i båt )
Tæfta Sittbräda ( i båt )
Tæfta Mura eller stensätta
Tæfta Takfot
Tæga Dimma
Tæl Tål
Tæl Tolv
Tæla Tåla
Tæla deg Ge Dig till tåls
Tæla seg Ge sig till tåls
Tæli Tålig
Tælva Tolva – ett kortspel
Tæra Våga
Tæren Vågar
Tærmavre Tarmvred
Tærn Vågar han
Tærna Vågar hon
Tærva Kräva, ställa krav på….
Tafft Tappat
Taffte Tappade
Tag Tak
Tagaus Takås
Tagfönster Takfönster
Tagkyva Takkupa
Tagplaud Takplåt
Tagruda Takruta
Tai Teg
Taide Elakhet
Taira Konstra, krångla
Taira seg Bära sig åt
Tairade Bar sig åt
Tairade seg Bar sig åt
Taist Stor och kraftig
Tann Tand
Tannalös Tandlös
Tannaværk Tandvärk
Tannet Ta det
Tannlägare Tandläkare
Tarabba Åldras, tappa stilen, sjangsera
Tarkefesk Torkad fisk
Tarst Törst, törstig
Tarsta Törstiga
Tarstavärleg Torr i halsen, är varm och törstig
Tarsti Törstig
Taska Väska
tassamark Obygd
Tau
Taucka Flytta
Taucka deg Flytta dig
Taukt Takt
Taunken Tanken (som man tänker)
Taunken Tanken (som man fyller med bränsle)
Taunäggla Tånagel
Taur Tår, från ögat
Taurana Tårarna
Taurygd Tårögd
Taux Tax
Tauxi Taxi
Tava Tappa
Tava aen Tappa andan
Tavartu Tappar Du?
Tavring Ej populär person
Tavvla Tavla
Tavvlekråg Tavelkrok
Tavvleram Tavelram
Te Till
Te vaurt Hos oss
Tebaga Tillbaka
Tebages Tillbaks
Tebyss Tillbaks
Tebå Tillbud
Tefreds Tillfreds
Tefälle Tillfälle
Tege Teg, åkerstycke
Teminstingen Åtminstonde
Ten Till honom, till den
Tena Till henne
Teppa Tippa
Teppelapp Tipskupong
Teraiss Tillfreds
Tesava Såga till
Tesavad Tillsågad
Tesla Tillslag
Tesla Strömbrytare
Tess Till dess
Tetro Tilltro
Tevarataen Sparsam, tillvaratagen
Teveden Behändig, händig, praktisk
Tevederlit Bra, ligger bra till
Tevedli Trevlig, gohällig
Teväxt Tillväxt
Ti Tig
Ti Tyst
Ti Tid
Ti still Håll tsyt
Tia Tiga
Tia Hålla tyst
Tia Tiden
Tiare Tidigare
Tiare Oftare
Tidder Dräktig
Tien Tiden
Tilia Tidigt
Tiliapeteter Tidigpotatis
Tiss Tids
Tiss nauck Tids nog
Titt Ofta
Tjabblet Tjatig
Tjanet Tokig
Tjantafora Nånting tokigt
Tjauet Tokigt
Tjeau Trött på
Tjeauet Trött på det
Tjeauet Ledsen
Tjemma Köra livet ur
Tjo Två
Tju Tjuv
Tjua Gaffel som används bl.a inom jordbruket
Tjua Tjuvar
Tjuet Tjoget
Tjyck Tjock
Tjycka Tjocka
Tjycka Dimma
Tjylla Skylla
Tjynke Skynke
Tjyr Tjur
Tjyra Tjudra
Tjyra Tjurar
Tjyrabain Kofot
Tjyragalen En ko som vill/behöver betäckas
Tjyrahor Tjurhorn
Tjyrame Torkad tjurpenis som används som batong
Tjyrapäl Tjuderpåle, Ett sätta att binda fast ett djur på bete
Tjyratrase Tjurstycket
Tjyv Tjuv
Tjyvingen Svärord
Tjåssta Flåsa, flämta
To laier Två håll, två riktningar
Tock Tupp
Tocka Flytta
Tocka deg Flytta dig
Togrevakorg Potatiskorg, korg med två handtag
Toling Garnrest
Tornabåske Nyponbuske
Torsta torsdag
Tosafora Nått tokigt
Tosen Tokig
Toset Tokigt
Tosi Tokig
Tosing Tok, galning
Tra Stig
Trabbelera Gå överallt (lokalt i Sankärr)
Tradi Tråkig, trist
Trae Trave, hög
Træll Troll
Trælla Trolla
Træva Trampa
Træva Pedal, cykelpedal
Træva iveij Gå iväg, trampa iväg
Trævde Trampade
Træveslive Trampslipe
Trævesymaskin Trampsymaskin
Traij Tre
Traijbåltavaugn Treaxlad vagn
Traijfætting Trefoting
Tramla Klämma, kladda
Trapp Trappa
Trappen Trappan
Trappste Trappsteg
Trase Trasa
Trask Tröska, tröskade
Trass Trilsk
Trassa Trassla
Trasätta Travsätta, I samband med skörd
Trau Tråd
Traualös Trådlös
Trauana Trådarna
Trauarulle Trådrulle
Trauaståmp Trådstump
Trauaänne Trådända
Travl Trål
Treada jyl Tredjedag jul (27:e december)
Treadail Tredjedel
Treija Tröja
Treven Välmående
Trevet Trevligt
Trin Stegpinne
Trina Stega, mäta med steg
Trinn Rund, sägs ofta om en person
Tronnet Tro det (eller ej)
Trua Truga
Trud Trut, mun
Trud Trut – fågel
Try Tre
Tryda Ta slut
Trydert Tar det slut
Tråd Slut, tog slut
Trået Tagit slut
Tråsket Tröskat
Trä Träd
Träbånn Träbotten
Träbånn Trätoffla, träsko
Träbånna Trätofflor, träskor
Träbånnasæla Träskosula
Träfracksfærsäljare Begravningsentreprenör
Trätæffla Trätoffla, träsko
Trätta Träta
Trödi Tråkig
Tu Två
Tua Tuva
Tuda Tuta
Tuern Turen
Tvau Två
Tvaugrevakorg Potatiskorg, korg med två handtag
Tvaukrona Tvåkrona
Tvaul Tvål
Tvaulakæpp Tvålkopp
Tvauskäri plo Tvåskärig plog
Tvautauktare Tvåtaktare
Tvonget Tvunget
Tvär Vresig
Tvärbugad Väldigt mätt
Tvärdra Tvärdrag
Tvärkælla Utväxt på t.ex. en potatis eller morot.
Tvärlaiss Tvära, gena
Tvärrannet Tvärrandigt
Tvärsula Ta två sorters pålägg (eller fler)
Tya Orka, idas
Tyj Tyg
Tåg Tog
Tågen Tog den
Tågen Tog honom
Tåget Tog det
Tågna Tog henne
Tåmla Tumla, välta
Tåmla Rulla, rulla runt
Tåmla rånnt Rulla runt
Tåmmavante Tummvante
Tåmme Tumme
Tåmmstauck Tumstock
Tånnt Tomt
Tånnte Tomte
Tånnteglåtta Tomtebarn
Tåpp Tupp
Tåppaklör Tuppklor
Tåppakåmm Tuppkam
Tårsta Flåsa
Tåss Tofs
Tåssla Viska
Tåssla Viska
Tåvli Medgörlig
Tåvvli Stillsam, lugn
Täckedræva Takdropp
Täg Kraftig
Tämmerlånna Ganska bra
Tänna Tända
Tänne Lyse
Tännebränne Småstickor för att tända en brasa
Tänner Tänder – i munnen
Tänner Tänder – en eld, ett ljus eller liknande
Tär Tår (på foten)
Tärna Tårna
Tönn Smal
Tönna Tunna, fat
Tönna Smala, tunna
Tönnlann Tunnland
Tössna Tystna
Tösst Tyst
Tösstas Tystas
Tötte Tyckte

Hannet sa navlit.

obeproMJärveij te Pannebo

Bare pau Mårpekanska Posted on Thu, April 25, 2019 16:23:58

Hann i hört talas om att dai som styra här i landet ( vicka de nu e )skå lägga mair pänga pau järveijen. Faen troet men nu fann vi va pau tärna a söka lide bidra.
I hann la hört talas om att de fær nænna aur sen va järveij mällom Glommen a Pannebo. De va tier de. Inte faen behövde ainn va nykter fær a ta seg bætt te rörkrögarn i Digesgar, de va bare te a hæppa pau raint näanfær hansa laa. Nu kvettar dela i a fær seg vicket hæll ainn ager om ainn e lide snæret a ainn kan la aga lide auder a fram bare fær skeiskull a dricka smau a tätta jöga frau låmmeflaskan.
Nu bar de ju seg inte bätter än att loket sack lide sönnerfær a rälsen vaid ja inte va den blai au men han Svetsarn Löven ska la ha næt a gæra sa han faur la dra seg lide i sydväst a aurna te lide nya spær te a börja mä. Lide nötta skaen ju ändau gæra.

Som gammel sosse sa enla noga mä de vessa kalla fær hygienutrymmen men som vi kallan fær schidhus a te finns straux breve där han ska lägga nair rälsen.


Han lär la inte hælla pau te saint på kvälen a dau kannen la sedda a glo ud æver hålorna i Pannebo. Bra grannt skånn i veda. Lide igenvoxet men snart sa blommer det lide au vart i a ekring hålerna.

Skållen happa de a va laugd lide aud de kulturälla hællet sa kannen la aurna lide ny tavler te Pannebo håler fær ingen aen har brytt seg ommet a dai gamle börja blir bra svara a läsa.


Hannet sa navlit.

.obeproMRaivasnåttra

Bare pau Mårpekanska Posted on Sat, April 06, 2019 11:52:25

Som i kanse alla redan veden sa e de bra möet jävare a kånna prada Mårpekanska än va som helst aent slas prad. Pau TV sa kan ainn sai de dai kalla fær “utlandskorrespondenter” som prada mä Araber, Kineser , Ryssar a lide au vart men dai skålle nauck inte kånna prada mä våss mårpeboa.

Ta bare oert raivasnåttra som nauck bare finns pau mårpekanska. Veden i va de e??.

Här kommer nænna or te:

Umånas
Udhäver
Tvaugrevakorg
Tæfta
Sårvel

Nu har ja la inte ti mä ier mair ida uda nu fann i hetta pau næt aent a gæra.

Hannet sa navlit!

obeproM#megag

Bare pau Mårpekanska Posted on Fri, March 08, 2019 19:13:30

#metoo blir pau Mårpekanska #megag. Möet har la hänt va de gäller hår kära a fröntemmer kånna fau va kära älla fröntemmer. Var enda människa ska fau samma möjligheder. Snæpp älla sneppa ska inte fau bestämma vare seg læn älla hår du hanteras pau jobbet älla nænn aenstäss.

Færhæppningsvis sa ska de allri sai ud sau här mair.

Hannet sa navlit!

.obeproMHylebaur kap.3

Bare pau Mårpekanska Posted on Mon, March 04, 2019 19:12:20

Håvan i att ja fær bra länge sen skraiv lide om ainn hylebaur?? De sau ud sau här:


Nu e schiden bætte, de vell si både hylebauern a den rastie plauden!!

Sönn bare att ingen nöttar vare seg framhus älla udhus udan det staur raint fær fäfod. Vesserligen sa nöttas joern sa allt staur inte a færfaller.

Hannet sa navli!

.obeproMNext »